ประวัติ

    นางศรีรัตน์ ดารามาศ เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2500 บ้านเลขที่ 58 หมู่ 7   ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

    การศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านฉาง ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูนครปฐม
สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต( ค.ม.) สาขาวิจัยการศึกษา จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

            หน้าที่การงาน

เริ่มรับราชการ ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา ตำบล คลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการศึกษา 3 -4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

เกียรติประวัต

- เป็นประธานหอพักนักศึกษาหญิงเมื่อครั้งเรียน ป.กศ.สูง ชั้นปีที่ 2

ณ วิทยาลัยครูนครปฐม

- ร่วมพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้ที่ 2 ระดับประเทศ

ปี พ. ศ.2538

- ร่วมพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการสิงห์บุรีได้ที่ 2 ระดับประเทศปี พ. ศ.2539