ประวัติ

นายเดช กองแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2496  ต. โพสังโฆ
อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี

การศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนวัดกลางท่าข้าม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสิงหวัฒนพาห
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูเทพสตรี
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (ค.บ.) จากวิทยาลัยครูพระนคร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้าที่การงาน

ริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา ประจำเขตการศึกษา 6 ลพบุรี
นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6 ลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

เกียรติประวัติ

เป็นวิทยากรด้านแผนงานโครงการหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียน การสอนของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร วิชาชีพท้องถิ่น
ผู้บริหารโครงการอบรมหลักสูตรครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6